ALV KVBK | Behandeling statuten 15 februari 2023

Tijdens de ALV van 24 mei 2022 heeft het bestuur de nieuwe conceptstatuten aan u voorgelegd. De aanwezige leden hebben hiermee ingestemd, waarna het bestuur deze statuten aan de notaris heeft voorgelegd. De notaris heeft het bestuur echter geadviseerd om nog enkele wijzigingen door te voeren. Voordat de statuten definitief kunnen worden vastgesteld, is het vereist dat deze eerst opnieuw aan de leden worden voorgelegd. Daarom organiseert het bestuur op 15 februari 2023 om 16:30 een ingelaste (staande) ALV in Den Haag (Ministerie van Defensie). In mei zal de reguliere jaarlijkse ALV plaatsvinden.

Op hoofdlijnen zijn de volgende zaken aangepast:

  • De categorie ‘leden zonder stemrecht’ is verwijderd.
  • Het vergaderquorum voor vergaderingen op initiatief van de leden is in lijn gebracht met de wetgeving.
  • Het artikel over de opzegging van het lidmaatschap en de bijbehorende opzegtermijn is duidelijker geformuleerd en er is een bezwaarprocedure ingevoegd.
  • Het bestuur moet voor besluiten betreffende registergoederen en het aangaan van dan wel borg staan voor schulden toestemming krijgen van de Algemene Vergadering. Dit was in de oude statuten ook zo geregeld.
  • De zetel blijft gelijk aan die in de oude statuten: Den Haag.
  • Enkele artikelen en leden die niet langer wettelijk vereist zijn in statuten, of die enkel een (onnodige) verwijzing betreffen naar het Huishoudelijk Reglement zijn verwijderd (met een nieuwe nummering tot gevolg).
  • Enkele artikelen zijn duidelijker geformuleerd, enkele typfouten gecorrigeerd en cijfers volledig uitgeschreven.

 

U kunt contact opnemen met de secretaris (secretaris@kvbk.nl) om de oude en/of nieuwe statuten op te vragen, of als u vragen of opmerkingen heeft over de statuten. Aanmelden voor de vergadering is vereist.

Notulen ALV

 

Tijdens de ALV gehouden op 15 februari hebben alle aanwezige leden van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschappen (KVBK) voor de statutenwijziging, zoals voorgesteld door de voorzitter, Generaal-majoor Robert Adang, gestemd. Omdat ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen voor het voorstel is uitgebracht is het voorstel derhalve aangenomen.

De vergadering machtigt de voorzitter en/of de vicevoorzitter en/of de secretaris, alsmede de notaris om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Na het vaststellen van de statuten werd de vergadering door de voorzitter gesloten.