Uitreiking Krijgswetenschapsprijzen Mastertheses 2020 en 2021

Op 12 november heeft Commodore Adang de krijgswetenschapsprijzen voor de beste Mastertheses van 2020 en 2021 uitgereikt. Deze prijs wordt jaarljks uitgereikt voor de beste Bachelorscriptie en Masterthesis die geschreven zijn aan de Faculteit Militaire Wetenschappen. Vanwege COVID-19 kon de uitreiking vorig jaar niet doorgaan, waardoor er dit jaar twee prijzen uitgereikt konden worden.

 

De Krijgswetenschapsprijs voor de beste Masterthesis van 2020 is gewonnen door Carlina Grispen-Gelens met haar thesis Cohesion through Convergence, NATO and Multi-Domain Operations.

Ze onderzoekt in haar thesis de geschiktheid van het Multi-Domain Operations (MDO) warfighting concept voor collectieve verdediging als hoofdtaak van de NAVO. Dat doet zij door met behulp van theorieën op het gebied van militaire transformatie en innovatie een kritische analyse te maken van voor MDO relevante concepten. Dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het krijgswetenschappelijke domein omdat het inzicht geeft in de bruikbaarheid van een nieuw concept dat gezien wordt als veelbelovend voor de oorlogvoering van de toekomst. Je kunt de strijd van morgen immers niet winnen met de aanpak van gisteren of vandaag en vernieuwing is essentieel. Dit geldt in het bijzonder voor de NAVO omdat zij op dit moment niet beschikt over een overkoepelend joint warfighting concept dat kan dienen als basis voor de modernisering van de slagkracht.

Het onderzoek concludeert dat het MDO warfighting concept te generiek is. Binnen de NAVO bestaan er vele verschillen op het gebied van bijvoorbeeld dreigingspercepties en responses, politieke overtuigingen en binnenlandse prioriteiten. MDO is niet specifiek genoeg om zulke verschillen te accommoderen. Wil de NAVO zich op de toekomst voorbereiden, dan is er een aangepaste aanpak nodig die voorziet in de verschillende vragen en eisen binnen de alliantie op het gebied van collectieve verdediging. Dat is noodzakelijke om de nodige cohesie door convergentie te kunnen behouden. Carlina Grispen-Gelens levert met haar kritische benadering een originele en broodnodige bijdrage aan de discussie omtrent de toekomst van militair optreden.

 

De Krijgswetenschapsprijs voor de beste Masterthesis van 2021 is gewonnen door Tim Bogaerts met zijn thesis Threat perception and burden sharing within NATO, A quantitative analysis of military contributions to encounter threats surrounding the European continent 2013-2020.

Gedurende het laatste decennium werd het Europese continent geconfronteerd met terrorisme, migratie en hernieuwde interstatelijke dreigingen. Zoals de voormalige Amerikaanse president Trump in 2017 mededeelde, moest de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) zich gaan richten op deze dreigingen aan de oost- en zuidgrenzen. Bovendien moesten de NAVO-landen ook maar eens werk gaan maken van een eerlijke wijze om aan de financiële verplichtingen gaan voldoen. Tim Bogaerts draagt met zijn thesis bij aan het debat over lastenverdeling door de stand van zaken van 2013 tot 2020 te onderzoeken met behulp van een analyse van militaire operaties gericht op de voorgenoemde drie dreigingen. Dat doet hij aan de onderzoeksvraag: In hoeverre dragen NAVO-leden te veel of te weinig bij aan verschillende militaire operaties in de periode 2013-2020 en is dit te relateren aan verschillende dreigingspercepties?

Kijkend naar alle dreigingen, dan droegen in de periode 2013-2020 West-Europese NAVO-leden het meeste bij. Oost-Europese partners, daarentegen, leverden juist de kleinste bijdrage. En dat terwijl die laatste landen vaak een grotere dreiging percipiëren dan Westerse lidstaten. Het onderzoek toont daarmee aan dat gedrag omtrent lastenverdeling niet alleen valt te relateren aan dreigingspercepties. Om deze waardevolle bevinding verder te kunnen onderzoeken is het zaak meer meetbare dreiging-gerelateerde operaties te analyseren en ook de rol van rijkdom in relatie tot grote bijdrages onder de loep te nemen. Daarmee levert de thesis een belangrijke bijdrage aan het debat en onderzoek over lastenverdeling binnen de NAVO. Bovendien moet hier extra onderstreept worden dat Tim Bogaerts met zijn originele aanpak vanuit krijgswetenschappelijk oogpunt de benadering van dit probleem verbreedt door zich te focussen op dreigingen en de daaraan gekoppelde militaire operaties als maatstaf voor de verdeling van lasten.